Prezentarea școlii


Viziunea

Școlii  Gimnaziale  Nr. 10  Satu Mare este Educația de calitate orientată pe rezultate, ce să respecte autonomia individuală și cea instituțională, cu accent pe prevenția deficiențelor, generând calitatea educației în mod conștient și programatic.

 

Misiune: 
 

?coala Gimnazial? Nr. 10 Satu Mare promoveaz? identificarea ?i dezvoltarea calit??ilor a aptitudinilor fiec?rui elev pentru a fi capabil s?-?i aleag? viitorul cel mai potrivit pentru  integrarea activ? ?i cu succes în via?a social?; ?coala noastr? ofer? un cadru coerent ?i flexibil, adecvat, transparent pentru to?i elevii, asigur? un climat de siguran?? fizic? ?i psihologic? favorabil dezvolt?rii ca întreg; vom încuraja fermitatea, disciplina sus?inut? care d? na?tere min?ilor active  ?i bunei s?n?t??i.

 

  Valori:

To?i copiii de?in capacitatea de a înv??a , de aceea obiectivul ?colii este acela al îmbun?t??irii continue a performan?elor lor ?i a încrederii în sine prin recunoa?terea ?i încurajarea  oric?rei acumul?ri pozitive;politicile de transformare a organismului social într-unul democratic, de construire a statului de drept, având la baz? principiile de organizare ?i de func?ionare a economiei de pia??; programul de reform? structural? a înv???mântului românesc;copiii cât ?i aspira?iile lor nu trebuie îngr?dite, iar profesorii trebuie s? fie facilitatori ?i mentori nu doar manageri, supervizori sau instructori, întreaga aten?ie este concentrat? asupra beneficiarilor interni ?i externi.

 


Sloganul nostru este:

Creativitate – Ini?iativ? – Performan??

  

 

 

 

 

                                S?li de clas?: 28                              

Laboratoare:1

Sala profesoral?: 1   

Cabinete metodice: 3

Cabinet consiliere: 1 

Cabinet medical: 1

                                     Bibliotec?: 1                                     

              Birouri: 3             

                                 Sal? de sport: 1                                            

Teren de sport : 1

Teren de joac?: 1

                                    Magazii materiale: 5                                   

Atelier – Sala de cazane: 2

Spa?ii depozitare material didactic: 2